ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TOLESUN s.r.o., IČ:02941147, se sídlem Křivenická 411/12, zapsaná v obchodním
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225630 (dále také „My“),
jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.tolesun.cz informuje
o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.
V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat
další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové
adrese info@tolesun.cz
1. Rozsah zpracování osobních údajů
Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění
určitých údajů o sobě. Těmito údaji mohou být zejména:
a) Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení)
b) Vaše kontaktní údaje (adresa, e-mail, telefon)
Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše
osobní údaje, které nám výslovně sdělíte. Nepoužíváme žádné cookies, které by o Vás bez
Vašeho vědomí shromažďovaly osobní údaje.
2. Účel zpracování
Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli
Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností vůči Vám.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou
vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.
Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom
Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo
službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí
osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na
Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním
požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo
neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.
Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení
můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí
nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@tolesun.cz nebo jinou adresu, ze které
jste od nás obdržel obchodní sdělení.
3. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za
výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování.
Osobní údaje mohou být zpřístupněny zejména zpracovatelům a příjemcům, kteří nám
poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby.
Jedná se o VZOR!
4. Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše
služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností
podle platných právních předpisů.
5. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich
obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese
info@tolesun.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních
údajů (www.uoou.cz).
Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní
údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v
jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo
na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a
zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování,
včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž
první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat
přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich
osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou
potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je
protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné
důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky
ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních
údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení,
výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich
osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu
oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého
marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018